Grundentgelte BAP/BZA – DGB-Gewerkschaften 2013 – 2016, Tarifgebiet West

Tarifgebiet West
bis 31.12.2013 (West)
Entgeltgruppe Stundensatz 1,50% 3,00%
(> 9 Monate Beschäftigung in einem Kunden-unternehmen) (> 12 Monate Beschäftigung in einem Kunden-unternehmen)
E1 8,19 8,31 8,44
E2 8,74 8,88 9,01
E3 10,22 10,37 10,52
E4 10,81 10,97 11,13
E5 12,21 12,4 12,58
E6 13,73 13,93 14,14
E7 16,03 16,27 16,51
E8 17,24 17,5 17,76
E9 18,2 18,48 18,75
ab 01.01.2014 (West)
Entgeltgruppe Stundensatz 1,50% 3,00%
(> 9 Monate Beschäftigung in einem Kunden-unternehmen) (> 12 Monate Beschäftigung in einem Kunden-unternehmen)
E1 8,50 8,63 8,76
E2 9,07 9,21 9,34
E3 10,61 10,77 10,93
E4 11,22 11,39 11,56
E5 12,67 12,86 13,05
E6 14,25 14,46 14,68
E7 16,64 16,89 17,14
E8 17,90 18,17 18,44
E9 18,89 19,17 19,46
ab 01.04.2015 (West)
Entgeltgruppe Stundensatz 1,50% 3,00%
(> 9 Monate Beschäftigung in einem Kunden-unternehmen) (> 12 Monate Beschäftigung in einem Kunden-unternehmen)
E1 8,80 8,93 9,06
E2 9,39 9,53 9,67
E3 10,98 11,14 11,31
E4 11,61 11,78 11,96
E5 13,11 13,31 13,50
E6 14,75 14,97 15,19
E7 17,22 17,48 17,74
E8 18,53 18,81 19,09
E9 19,55 19,84 20,14
ab 01.06.2016 (West)
Entgeltgruppe Stundensatz 1,50% 3,00%
(> 9 Monate Beschäftigung in einem Kundenunternehmen) (> 12 Monate Beschäftigung in einem Kundenunternehmen)
E1 9,00 9,14 9,27
E2 9,61 9,75 9,90
E3 11,23 11,40 11,57
E4 11,88 12,06 12,24
E5 13,41 13,61 13,81
E6 15,09 15,32 15,54
E7 17,62 17,88 18,15
E8 18,96 19,24 19,53
E9 20,00 20,30 20,60

.